PH 63 din 26.06.2018

nr. 63 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 63 Din 26 iunie 2018 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 63

Din 26 iunie 2018

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical

           Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.8068/22.06.2018 al compartimentului contabilitate,buget finanțe impozite și taxe locale prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2018  cu suma de 70,20 miilei pentru plata salariilor personalului medical

– expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de specialitate

Potrivit Legii –Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare coroborată cu OUG nr.162/2008 art.2 alin.1 lit, b și d, sumele necesare pentru plata salariilor medicului și asistentelor din cabinetul școlar se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.

Începând cu 1 martie 2018 personalul  care ocupă funcțiile de medici, asistenți medicali și ambulanțieri /șoferi autosanitară  prevazute în anexa nr. II cap.1  se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022.

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit b. din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale,republictă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

          Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru plata salariilor personalului medical local cu suma de 70,20miilei

VENITURI                                                                                                                miilei

CAP 42.02.41 Subvenții din bugetul de stat

Pentru finanțarea sănătății                                                               70,20 miilei

CHELTUIELI

CAP 66.02.08   Servicii de sănătate publică                                                    70,20 miilei

CH PERSONAL

 

Art2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate.

     Art 3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/dosar hotărâri.

-Mijloace de informare/publicație

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria