PH 59 din 26.06.2018

nr. 59 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 59 Din 26.06.2018 Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           HOTĂRÂREA nr. 59

Din 26.06.2018

Privind   aprobarea   trecerii unor imobile din domeniul public de interes local   și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului  Județean Sălaj

 

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 8070 /22.06.2018 al Biroului de urbanism administrarea domeniului public și privat ;

-Hotărârea nr. 60/3.05.2018 a Consiliului Județean Sălaj prin care se solicită trecerea din domeniul public al orașului Jibou  și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului  Județean Sălaj și declararea din bunuri de interes local  în bunuri de interes județean a imobilului situat în localitatea Var nr.103A.          -Hotărârea nr 108/29.08.2017completată prin HCL nr. 1/30.01.2018 prin care s-a aprobat propunerea schimbării destinației imobilului în care a funcționat școala primară cu clasele I-IV din localitatea VAR  județul Sălaj;

– avizul conform nr.9018 al Ministerului Educațieie Naționale pentru schimbarea destinației imobilului în care a funcționat școala primară cu clasele I-IV, situat în localitatea Var, nr. 103/A oraș Jibou judetul Sălaj  din spațiu de învățământ, în spațiu necesar desfășurării unei Case de tip Familial, pentru o perioada de 10 ani;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.9 (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul prevederilori art.45 (3) din Legea nr. 215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

        Art.1   Se aprobă  trecerea  din domeniul public al orașului Jibou  și administrarea Consiliului local Jibou în domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului  Județean Sălaj și declararea din bunuri de interes local  în bunuri de interes județean a imobilelor  situate în localitatea Var, nr.103A,oraș Jibou, având datele  de identificare prevazute în anexa parte integrantă din prezenta.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Consiliul Județean Sălaj

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Compartimentului  Management de proiecte și investitii

-Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria