HOTĂRÂREA nr.149 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.149

Din  29.10.2019

Privind acceptarea unei succesiuni vacante și desemnarea unui reprezentant care să reprezinte Consiliul Local în procedura succesorală notarială  deschisă după defuncul  Ordog Szabolcs–Arpad în dosarele 224/2019 si 225/2019

            Consiliul local al orașului Jibou ;

            Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr.12.177/08.10.2019 întocmit de către Secretarul General al orașului Jibou privind propunerea de acceptare a unei succesiuni vacante și desemnarea unui reprezentant care să reprezinte Consiliul local  în procedura succesorală notarială deschisă după defunctul  Ordog Szabolcs –Arpad în dosarele 224/2019 și 225/2019, neavând  moștenitori legali și nici testamentari;

-referatul de aprobare a domnului primar ;

-avizul comisiei juridice;

            Masa succesorală se compune dintr-un singur imobil și anume  apartamentul nr.14 din blocul A2 situat în strada Garoafelor, jud. Sălaj;

-prevederile  art.1138 din Codul Civil care prevăd ”Dreptul de a culege moştenirea vacantă”;

    ’’Moştenirile vacante revin comunei, oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moştenirii şi intră în domeniul lor privat.’’

            Potrivit prevederilor art.553 (2) din Codul civil ’’Mostenirile vacante  se constată  prin certificat  de vacanță succesorală și intră în domeniul privat  al comunei, orașului  sau municipiului, dupa caz . ’’

            Adresa nr. 12.177/02.10.2019  a Biroului Notarului Public Crețoi David Maria prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului local privind emiterea  acordul  cu privire la acceptarea succesiunii și desemnarea  unui reprezentant  care să participe și să reprezinte Consiliul Local în cadrul procedurii  succesorale notariale la întocmirea  încheierii finale și emiterea  certificatului de moștenitor;

            Potrivit prevederilor art.109 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se emite acordul favorabil privind accceparea unei succesiuni vacante deschisă dupa defuncul  Ordog Szabolcs –Arpad în dosarele 224/2019 și 225/2019. Masa succesorală se compune din  apartamentul nr.14 din blocul A2 stituat în strada Garoafelor, jud. Sălaj.

            Art2. Desemnarea domnului Primar ing. Ghiurco Dan pentru a  reprezenta Consiliul local în procedura succesorală notarială deschisă după defuncul Ordog Szabolcs –Arpad în dosarele 224/2019 și 225/2019 pentru termenul din 05.11.2019 și cele ulterioare.

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către secretarul general al orașului doamna Opriș Maria.

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Domnul Primar ing. Ghiurco Dan

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Biroul Notarului Public Crețoi David Maria

-Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -publitate/mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA