HOTĂRÂREA NR.180 Din 17.12. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.180

Din   17.12. 2019

Privind  virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,           

            Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.15526/13.12.2019 a domnului Primar;

-raportul nr. 15526/13.12.2019 al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale, prin care se propune aprobarea unor  virări de credite de la un capitol la alt capitol bugetar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2), art.129(4) lit.a, art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar astfel:            

                                                                                                                                                      Miilei

Reducere DENUMIREA INDICATOR DENUMIRE INDICATOR Majorare
41.83 TOTAL CHELTUIELI 41.83
540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 100101 Slarii de baza 41.83
34.93 6502 Invatamant
15.37 6502030101 Gradinita prichindel 570201  Ajutoare sociale in numerar
4.25 6502040101 Lic Tehn O Goga 570201 Ajutoare sociale in numerar    
6.41 6502040102 Sc Lucian Blaga 570201 Ajutoare sociale in numerar    
8.90 650250 Alte chetuieli in domeniul invatamantului 570203Tichete de cresa si sociale pentru gradinita    
6.90 6802 Asigurari si asistenta sociala    
6.90 68021501 Ajutor social 570201 Ajutoare sociale in numerar    
   

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului  Judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ MARIA