HOTĂRÂREA  nr.36 Din  24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

    HOTĂRÂREA  nr.36

Din  24.02.2023

privind aprobarea  programului anual și al  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru  anul 2023

Consiliul local al oraşului Jibou ,

          Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 2172 /20.02.2023 al Compartimentului management de proiecte și achiziții publice și compartimentul buget,finanțe,contabilitate;

        -Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 2171 /20.02.2023 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

         Potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantărilor nerambrursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Văzând prevederile  art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. a,b,d, art.129 (14) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul prevederilor Art. 139 (1,3) art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă Programul Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2023 pentru domeniile cultură, educație, social,  potrivit anexei 1 parte integrantă din prezenta.

     Art.2  Se aprobă Ghidul Solicitantului, privind  regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate  în baza  Legii nr.350/2005  potrivit anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Se numesc domnii consilieri Tămăsan Ovidiu și Petrean Doru membri titulari în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare iar Pop Emmanuel și Sigovan Flaviu membri supleanți. Comisia se completează cu funcționari publici cu atribuții în domeniu .

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  Primarul orașului Jibou, compartimentul contabilitate și comisia de evaluare a cererilor de finanțare.

  Art.5 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul Buget, Finante, Contabilitate

           -Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

           -Persoanele prevazute la art. 3

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

           POP IULIUS EMMANUEL                  SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                        TEGLAȘ  RODICA