HOTĂRÂREA NR.44

Din 24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

LOCAL

CONSILIUL HOTĂRÂREA NR.44

Din 24.02.2023

Privind aderarea orașului Jibou la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

 ”Valea Barcăului”

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 2274/ 21.02.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 2272 / 21.02.2023 al domnului primar, avizele comisiilor de specialitate ;

– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Barcăului” nr . 9/21.02.2023, înregistrată sub nr. 2267/21.02.2023 ;

-Art.89 alin (1 și 3) , Art. 90 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Art.4, lit.d), art.11, lit.b) și art.12^1, alin.5) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 1183 din  4 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;

-Art. 7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 30 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Reţinând prevederile art. 20, alin.1, lit.h) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioarea ;

Potrivit dispoziţiilor art. 129(1)(2) lit.e) și alin (9), 139 (1,3) și 196(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă aderarea orașului Jibou, județul Sălaj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Barcăului” cu sediul în comuna Boghiș, sat. Boghiș, nr.152, județul Sălaj, în vederea cooperării pentru asigurarea activității de audit public intern, prin compartimentul specializat constituit la nivelul structurii asociative.

Art.2 Se împuternicește domnul Ghiurco Dan, primarul orașului Jibou,să semneze  toate actele necesare și să reprezinte orașul în cadrul ADI ”Valea Barcăului”.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou, Secretarul general și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4   Prezenta se comunică cu :

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Barcăului”

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

             POP IULIUS EMMANUEL                           SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                             TEGLAȘ  RODICA