HOTĂRÂREA  nr.126

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.126

Din  25.07.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  august 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 (1,3), art. 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna august 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Szanto Ioan,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului-județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

         -Persoana menționată la articolul 1

         -Dosar hotărâri /publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA