HOTĂRÂREA nr. 47 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 47

Din 18.04.2019

privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local  acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

Consiliul local al oraşului Jibou ,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate  nr. 4963 din 16.04.2019 al compartimentului investiții, management de proiecte șicompartimentul buget,finanțe,contabilitate,impozite și taxe;

        -expunerea de motive a domnului primar nr 4965/16.04.2019, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005  privind regimul finantărilor  nerambrursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Legii nr 98/2016     privind achizițiile publice;

          În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit d, art.36 alin 6 lit( a) pct 1,2,6 și art.45 alin(3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;                 

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă Programul Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2019 pentru domeniile cultură,educație, social și sport, potrivit anexei 1 parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Se aprobă Ghidul Solicitantului, privind  regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate  în baza  Legii nr.350/2005  potrivit anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Se numesc domnii consilieri Micle Corina și Rus Dan membrii titulari în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și domnii consilieri Almaș Ioan și Tarba Andrei membrii de rezervă. Comisia se completează cu funcționari publici cu atribuții în domeniu .

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Primar

     Art.5 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Domnul Primar

            -Serviciul  Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe ,

            -Compartimentul Management de proiecte investiții și achiziții publice

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/Mass-media

            -Persoanele prevazute la art 3

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA