HOTARAREA nr. 105 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA nr 105

                                     Din  30. 07. 2019                            

Privind validarea  Dispozitia nr 316/17.07.2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr  9257 /24.07. 2019  prin care se propune validarea  Dispozitiei  nr 316/30.07.2019  emisa de catre domnul primar  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019  ,referatul de aprobare nr 9258/2019.

       Dispozitia nr 316/17.07.2019   pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

-referatul nr 8902/16.07.2019 ,8903/16.07.2019 ,8904/16.07.2019 8905/16.07.2019 al responsabilului financiar al  Proiectului ‚’’Abordare  integrata pentru o viata de calitate civic  si Servicii Comunitare integrate  pentru o viata de calitate –civic

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

     Potrivit prevederilor  art 82 (1) din legea nr 273/2006 privind  finantele publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare .’’cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.’’

   Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

 In temeiul  prevederile art 139 (1,3)  art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1- Validarea   Dispozitiei  nr 316/17.07.2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019  .

   Art – Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate ,Buget ,Finante .

  Art 3- Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria