HOTĂRÂREA NR. 16 din 23.02.2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

din  23.02.2021

privind  modificarea Statului  de funcții la Gradinita cu program prelungit Prichindel JIBOU prin transformarea  postului de administrator financiar studii medii in administrator financiar studii superioare

Consiliul local al orasului Jibou  orașului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul Grădiniței cu P.P. Prichindel Jibou nr. 111/11.02.2021înregistrat cu nr. 1773/11.02.2021;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr. 1772/11.02.2021 ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

– Ordinul nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

si HG nr.286/20211 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

            -Adresa Inspectoratului Școlar Județean Sălaj nr.943/15.02.2021;

-Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

-Art 249 si Art. 250 din Legea 1/2011 Legea educatiei naționale;

În baza prevederilor  art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) și art. 155 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului  de funcții la Gradinita cu program prelungit Prichindel JIBOU prin transformarea  postului de administrator financiar studii medii in administrator financiar studii superioare.

Art. 2. Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Grădinița cu P.P. Prichindel.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Grădinița cu P.P. Prichindel

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

PRESEDINTA DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ      CADAR  ANAMARIA                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA