HOTARAREA nr. 102

din  26.07.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 102

din  26.07.2022

privind aprobarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr.8872/20.07.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Raportul Spiatalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta nr. 2089/2022;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr .1 a Consiliului local, referatul de aprobare nr. 8871/20.07.2022 al primarului orasului Jibou;

 – Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;

 – Legea nr.168/1999,privind solutionarea conflictelor de munca;

 – Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 – Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

 – Legea nr.46/2003 privind drepturilor pacientului;

 – Legea nr.25/2004 privind aprobarea O.G. privind protectiamaternitatii la locul de munca;

 – Legea nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor , Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;

  – Legea nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial;

  – prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al Spitalului Orasenesc Jibou:  Dr.Traian Herta nr.4 din data de 25.07.2022;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Aprobarea Regulamentului intern a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta conform Anexei 1, parte integranta din prezenta.

Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta conform Anexei 2, parte integranta din prezenta.

          Art.2 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta  se comunică cu:

           – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța;

– Trezoreria Orașului Jibou.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

                   STANA  IOAN                                     SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA