HOTĂRÂREA nr.178 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.178

Din 15.12.2020

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   la Spitalul Orășenesc Jubou Dr Traian Herța

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul  nr.13984 din 10.12.2020 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de Administrație  Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

-Solicitarea Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța nr 3329/09.12.2020;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.13983/10.12.2020 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  187, alin(1 si 2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie la Spitalul Orășenesc Jubou Dr. Traian Herța astfel:

                        -dl Pintea Victor

                        -dl Țelea Valentin

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoanele menționate mai sus.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                           OPRIȘ MARIA