HOTARAREA NR. 47 Din 31 martie 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 47

                                                            Din 31 martie 2016

Privind aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 31 martie 2016,

            Având în vedere  referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou privind necesitatea rectificarii bugetului, expunerea de motive a viceprimarului orasului Jibou precum şi avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3  ale Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile ,  republicata,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economice,;

– Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea  bugetul  de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexelor nr.1-4 care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează viceprimarulul orasului, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

 Petris Flavia                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria