HOTĂRÂREA nr. 83 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.83

Din 25.05.2021

 privind alocarea unor sume pentru întăbularea celor 4 sate aparținătoare

orașului Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.7148 din 25.05.2021  al Compartimentului Contabilitate ;

          -referatul de aprobare a domnului Primar nr.7147 din 25.05.2021, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

         -referatul de necesitate a compartimentului Cadastru nr.7135/25.05.2021;

           Potrivit  prevederilor art.1 din Legea nr.7/1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare;

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art. 196 (1)lit. a, art 139 (3)lit g   din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 58.500 lei pentru întăbularea drumurilor din cele 4 sate aparținătoare orașului Jibou avand o lungime totala de 27,847 km.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și Compartimentul achiziții publice.

         Art.3  Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Instituția Prefectului județului Sălaj

         -Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

         -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

         -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                         OPRIȘ MARIA