PH 69 din 26.06.2018

nr. 69 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr.69 Din 26.06.2018 Privind aprobarea unui protocol de colaborare între Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalău și Orașul Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.69

Din 26.06.2018

Privind   aprobarea  unui protocol de colaborare între Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalău și Orașul Jibou

        Consiliul Local al Oraşului Jibou

Având în vedere:

– raportul de specialitate  nr  7542 din  12.06.2018 al  Compartimentului  Management de proiecte prin care se propune  aprobarea  unui protocol de colaborare între Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalau și Orașul Jibou în vederea efectuării lucrărilor de investiții pentru  reabilitarea/înlocuirea /modernizarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare  din orașul Jibou  conform necesităților  și priorităților  stabilite de orașul Jibou se impune achiziționarea materialelor necesare  executării lucrărilor mai sus amintite  iar Compania de apă va executa lucrările .

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor  comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completăril ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Potrivit prevederilor art.36, alin. (2) lit. c, coroborat cu prevederile art.36, alin.( 5) din Legea  nr. 215/2001 legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilori art.45 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

        Art.1   Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalău și Orașul Jibou  conform anexei parte integrantă din prezenta .

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și  Compania de Apă Someș SA Sucursala Zalău.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Compartimentului  Management de proiecte si  investiții

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de sedinta

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria