HOTĂRÂREA nr.111 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.111

Din  28.07.2020

privind completarea HCL nr.70/2019 pentru stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării  obligațiilor  ce revin   persoanelor fizice, instituțiilor publice, agenților economici   celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a a curățeniei  în orașul Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr.8475/24.07.2020 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

            -referatul de aprobare  nr.8474 din 24.07.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

            -OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 , OUG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane și rurale, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spatiilor verzi din zonele urbane republicată, HCL nr.70/2019 pentru stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării  obligațiilor  ce revin   persoanelor fizice, instituțiilor publice, agenților economici   celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a a curățeniei  în orașul Jibou

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea HCL nr.70/2019 pentru stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării  obligațiilor  ce revin   persoanelor fizice, instituțiilor publice, agenților economici celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanenăa a curățeniei  în orașul Jibou astfel:

Articolul 8 se completeaza și va avea următorul conținut :

a) Depozitarea de catre comercianti a ambalajelor in piete,targuri,oboare in alte locuri decat cele stabilite sau care impiedica circulatia normala in incintele sus mentionate;

b) Murdarirea si/sau necuratarea permanenta de catre producatori sau comercianti,a incintelor pietelor,a targurilor sau a oboarelor;

c) Murdarirea si/sau necuratarea zonelor limitrofe (trotuare,strazi,parcaje) de catre comercianti si producatori,cu ocazia descarcarii sau incarcarii produselor sau obiectelor;

d) neetalarea mijloacelor de măsurare în mod corespunzător şi neafişarea la loc vizibil;

e) ocuparea mesei, locului, vitrinei frigorifice, spațiului de vânzare sau al oricărei suprafațe din platoul pieței, în scopul comercializării de produse agricole și/sau alte mărfuri, fără acordul administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale și fără achitarea taxei aferente;

f) refuzul producătorilor agricoli, persoanelor fizice autorizate, asociații familiale și alte persoane juridice de a prezenta lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislaţiei în vigoare;

g) refuzul comercianților de a scoate din incinta pieței autovehiculul folosit pentru transportul produselor și mărfurilor, în intervalul când accesul în piață este interzis sau la cererea întemeiată a administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale;

h) comportamentul agresiv, adresarea de injurii, expresii jignitoare la adresa personalului sau altor persoane prezente în spatiile care fac obiectul prezentului regulament , precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate Politiei  Locale  care vor lua masurile necesare conform legislatiei in vigoare.

În cazul în care vor  întâmpina dificultăți în a îndeplini această sarcină, vor alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații;

i) este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale zonelor care fac obiectul prezentului regulament . Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din spatiile respective și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru terenurile cu acces controlat . Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială;

j) folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în parcuri este permisă numai în în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor;

in locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor foarte mici, însoțiți de adulți;

k) incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, graffiti, vopsire etc.;

l) utilizarea mobilierului de joacă de către adulți;

m) utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheați;

n) nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane inscripționate pe fiecare mobilier de joacă;

o) folosirea echipamentelor defecte;

p) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente;

q) colectarea plantelor medicinale, a fructelor și a ierbii;

r) intrarea pe terenul de tenis cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea afecta suprafețele;

s) pășunatul în parcuri, locuri de joaca, locuri de odihna si terenuri de  sport;

t) hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor, cum ar fi pisicile sau porumbeii.

 Art.2 Capitolul 3 din HCL nr 70/2019 se modifică și va avea următorul conținut:

Protecția spațiilor verzi, a parcurilor și arborilor, a drumurilor, străzilor , trotuarelor, aleilor și parcărilor, a altor lucrări și dotări publice, Norme și  Contravenții în parcuri, locuri de joacă, locuri de odihnă și terenuri de sport aflate în administrarea  UAT oraș JIBOU

Art.3 Articolul 5 din HCL nr. 70/2019 se completează si va avea următorul conținut:

a) trecerea peste rondouri de flori,peluze,gazon,gard viu,in afara aleilor,amenajate in acest scop;

b) lasarea libera a pasarilor sau animalelor in parcuri,gradini publicesau alte spatii verzi;

c) distrugerea spatiilor verzi din cartierele de locuinte,in scopul realizarii unor gradini de zarzavaturi sau alte scopuri;

d) circulatia sau parcarea autovehiculelor,remorcilor sau a oricarui tip de vehicul pe zonele verzi din cartierele de locuinte,trotuare,parcuri sau gradini publice ( domeniul mpublic si privat)

e) practicarea jocurilor sportive sau lasarea copiilor sa se joace pe zone verzi ,in afara locurilor special amenajate pentru acest scop;

f) fixarea pe arborii de aliniament de pe strazi a anunturilor de orice fel,a reclamelor,a firmelor sau placutelor indicatoare,precum si intinderea rufelor la uscat pe zona verde din jurul blocurilor de locuinte,pe alei,trotuare sau pe caile de acces la aceste imobile;

g) distrugerea bancilor ,a amenajarilor de jocuri pentru copii sau a obiectelor ornamentale dispuse in locurile publice,precum si demontarea,montarea sau mutarea acestora de catre persoane neautorizate,daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii ,sa fie considerata infractiune;

h) distrugerea fantanilor arteziene,a jardinerelor,a teraselor sau a altor amenajari din locurile publice,daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat,potrivit legii,sa fie considerata infractiune;

i) depozitarea materialelor de constructii sau a celor rezultate din demolari,pe trotuar,carosabil sau pe caile de acces;

j) blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containarile de gunoi,pubele,terenuri de joaca pentru copii,precum si a autovehiculelor parcate corect sau a oricaror cai de acces;

k) circulatia vehiculelor cu tractiune animala,a autovehiculelor cu capacitate peste 2,5 tone,pe aleile din cartierele de locuinte,precum si stationarea sau parcarea autovehiculelor in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop;

l) deversarea sau maturarea pe trotuar sau in strada a apei murdare,a resturilor provenite din curatarea magazinelor,a localurilor sau a locuintelor,precum si abandonarea deseurilor inafara locurilor special amenajate;

m) degradarea sau distrugerea aparatelor montate in locurile de joaca pentru copii,daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat ,potrivit legii,sa fie considerata infractiune;

n) accesul autovehiculelor de transport marfa pentru aprovizionare,pe strazile din orasul Jibou,fara tichet de libera trecere sau fara a avea achitata taxa speciala de libera trecere;

o) comportamentul agresiv, adresarea de injurii, expresii jignitoare la adresa personalului sau altor persoane prezente în spatiile care fac obiectul prezentului regulament , precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate Politiei  Locale  care vor lua masurile necesare conform legislatiei in vigoare. În cazul în care vor  întâmpina dificultăți în a îndeplini această sarcină, vor alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații;

p) este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale zonelor care fac obiectul prezentului regulament . Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din spatiile respective și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru terenurile cu acces controlat . Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială;

q) folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în parcuri este permisă numai în în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor;

in locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor foarte mici, însoțiți de adulți;

r) incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

s) acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, graffiti, vopsire etc.;

t) utilizarea mobilierului de joacă de către adulți;

u) utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheați;

v) nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de

w) persoane inscripționate pe fiecare mobilier de joacă;

x) folosirea echipamentelor defecte;

y) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente;

z) colectarea plantelor medicinale, a fructelor și a ierbii;

aa) intrarea pe terenul de tenis cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea afecta suprafețele;

bb) pășunatul în parcuri, locuri de joaca, locuri de odihna si terenuri de  sport;

cc) hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor, cum ar fi pisicile sau porumbeii.

Art.4 Contravențiile mai sus precizate se sancționează potrivit prevederilor Art. 10 din HCL nr.70/2019.

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Poliția locală și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului .

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Poliția locală

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA