PH 35 din 24.04.2018

nr. 35 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 35 Din 24 aprilie 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului și atribuirea unei noi utilități terenului în suprafață de 20402 mp
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35

Din  24 aprilie 2018

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului și atribuirea unei noi utilități terenului în suprafață de 20402 mp

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 5320 /19.04.2018 al Biroului  Urbanism Administrarea Domeniului public și privat

– expunerea de motive a domnului Primar ;

În conformitate cu:

-art.3 alin (4) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,cu modificările și completările ulterioare,

-art.879 și art.880 –din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

– art.10,art.21alin (1),art.36 alin.(1)alin (2) lit.c ,art.119,art.120 din Legea administraței publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare, -art.132 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în registru de carte funciară,

În baza prevederilor art. 123 (3) din legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1    Se însușește și se aproba documentația cadastrală de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului, situat în loc. Jibou, str. Firizei, nr.4 având nr. cad 51440 conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu propunerea de dezlipire întocmit de expert autorizat Pusok Crecan Ferenc și vizat de OCPI Salaj, parte integranta din prezenta.

Art.2 Pe terenul în suprafață 20402 mp înscrisă în CF vechi nr. 1292/N, nr. cadastral 51440dezmembrat în cele trei loturi se vor promova următoarele obiective:

–  Bazin de înot didactic pe suprafață de  5351 mp, nr cad. 53580

–  Sala de sport școlară cu tribună de 180 locuri pe suprafață de teren de  3177 mp, nr cad. 53579.

–  Centru multifuncțional pe terenul  în suprafață de 11.874 mp, nr. cad. 53581  .

Art.3 Se împuternicește  dna secretar să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

            Art.4    Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Compartimentul urbanism

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri

                  Președinte de ședință                                                               Contrasemnează

         Petrean Doru Aurelian                                                        Secretar oraș 

                                                                                                                  Opriș Maria