HOTĂRÂREA nr.148 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.148

Din 18.12.2018

Privind trecerea unor terenuri  situate în intravilanul orașului Jibou din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orașului Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.15.273 din 17.12.2018 al Biroului de urbanism și administrarea domeniului public și privat ;

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.4, 6(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar , republicată, Decizia  nr .22 din 26.09.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Văzând prevederiile art.553(2), art.1138 din Noul Cod Civil, art.36 (2) lit. c, art.36 (5), art.115(1), lit.b,  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată  cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilori art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale  republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă   trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român  în domeniul privat al orașului Jibou  în suprafață de 1026 mp, înscris în CF 1977 Jibou, A+115 cu nr. top 52/1/5.

       

Art.2 Se aprobă trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român  in domeniul privat al orașului  Jibou  în suprafață de 1395 mp, înscris în CF 1977Jibou  A+ 124, cu nr. top 52/1/1/1.

Art.3 Se aprobă trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român  în domeniul privat al orașului  Jibou în suprafață de 213 mp înscris în CF 1977 Jibou  A+ 117 cu nr top 51/3

Art.4 Se aprobă trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Român în domeniul privat al orașului JIBOU  în suprafață de 152 mp înscris în CF 1977 Jibou A+ 118 cu nr. top 51/8.

Art.5 Se  aprobă trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Roman în domeniul privat al orașului în suprafață de 154 mp, înscris în CF 1977 Jibou A+ 119 cu nr.  top 51/10.

Art.6 Se aprobă trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Roman în domeniul privat al  orașului Jibou  în suprafață de 847 mp înscris în CF 1977 Jibou A+ 123 cu nr. top 55/6/a.

Art.7 Terenurile menționate la art. 1-6 sunt situate în orașul Jibou str. Garoafelor în spatele Școlii  Gimnaziale Lucian Blaga.

 

Art.8  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

 

Art.9  Prezenta se comunică cu

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-OCPI Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria