HOTĂRÂREA nr. 89 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 89

Din 29.06.2020

Privind alocarea de sume pentru premierea familiilor

care împlinesc în acest an  50 ani de căsătorie

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul nr. 7290 din 25.06.2020 prin care se propune alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an  50 ani de căsătorie ;

            Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

     Expunerea de motive a domnului primar;   

            Văzând  prevederile art.129   alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 450lei/familie,  pentru premierea famiilor care împlinesc în acest an 50 ani de căsătorie.

Suma de 450lei se compune din: premiu 300lei/familie + 150 lei alte cheltuieli .

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina serviciul Contabilitate buget finanțe  impozite și taxe.

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

     -Dl. Primar

     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Serviciul Contabilitate, Impozite și taxe locale ,

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Școlile din oraș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA