HOTĂRÂREA NR. 68 din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  68

Din 24 septembrie 2013

Privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea si asigurarii calitatii in  unităţile de învăţământ

            Consiliul Local  Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 septembrie 2013,

            Având în referatul nr. al secretarului orasului Jibou privind solicitarile unităţilor de învăţământ de numire a unui reprezentant al Consiliului Local  în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în educaţie; expunerea de motive a d-lui primar şi avizul nr.4543 a comisiei de specialitate nr.2.

Potrivit prevederilor art. 96 alin.2 lit.a – Legea nr. 1/2011, Legea  educaţiei;

            In conformitate cu  prevederile Ordinului nr.4714/2010 al MECTS privind modificarea si completarea Ordinului nr.4925/2005 al MEC pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant;

            In temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

            Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii  în unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Bujor Ioan

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Muresan Augustin

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Indreies Ana

– Grădiniţa Prichindel                                        – Buda Viorica

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează:

   Neagota Victoria                                                                               Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria