HOTĂRÂREA NR.168

Din  26.09.2023

ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            HOTĂRÂREA NR.168

Din  26.09.2023

privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil în suprafață de 12180 mp înscris în cartea funciară nr. 54123 Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Obiectivul de investiții „Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în orașul Jibou”;

-Documentația topografică de dezmembrare întocmită de către Uleniuc Sergiu Vasile;

-Raportul nr. 11282 din 08.09.2023 al Compartimentului cadastru și fond funciar;

-Referatul de aprobare  nr. 11281 din 08.09.2023 al Primarului orașului Jibou; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

În conformitate cu:

-art.879 și art.880 din  Legea nr.287/2009, cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

-ORDIN nr. 600/2023 din 8 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

-Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

-Anexa la HC nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1) alin. 2) lit. (c) și (d), art. 139 (3) lit g, art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare efectuata de către expert topograf  Uleniuc Sergiu Vasile, a unui imobil în suprafață de 12180 mp înscris în cartea funciară nr. 54123 Jibou, proprietatea orașului  JIBOU, aflat în domeniul public, în patru loturi, conform anexei parte integrantă din prezenta, astfel:

Lotul nr.1  cu nr.cadastral 55493  având  suprafață masurată de 85 mp are categoria de folosință – spațiu verde

            Lotul nr.2  cu nr.cadastral 55494  având suprafață măsurată  de 347  mp are categori de folosință – spațiu de joaca

            Lotul nr.3  cu nr.cadastral 55495  având  suprafață masurată de 5 mp are categori de folosință – spatiu verde

Lotul nr.4  cu nr.cadastral 55496  având  suprafață masurată de 131 mp are categori de folosință – spațiu verde

Suprafata de 11612 mp va ramane în continuare cu categoria de folosinta – drum.

Art.2 Se împuternicește secretarul general al orașului Jibou să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

            -Compartimentul cadastru și fond funciar

            -Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

               POP CORNEL EUGEN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                           TEGLAȘ  RODICA