PROIECT DE HOTARARE – Privind aprobarea bugetului de dezvoltare al Consiliului Local Jibou pentru anul 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al  Consiliului Local Jibou pentru anul 2013

            Primarul oraşului Jibou.

            Având în vedere referatul de specialitate nr.  al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de dezvoltare pe anul 2013,

             Văzând adresa nr.1957/13.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj şi Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.963/31.01.2012;

            In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.”b”, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de dezvoltare  pe anul 2013 conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na contabil.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRIMAR,                                                        Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Bălănean                                          Secretar oraş,

                                                                        Opriş Maria