HOTĂRÂREA nr.87 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.87

Din 28 iulie 2017

privind aprobarea investiției Sala de Sport  în  orașul Jibou

     Consiliul local al orașului Jibou,

     Avand în vedere:

     – raportul de specialitate nr 8807 din 27.07. 2017    al compartimentului  Investitii , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  Sala de Sport  în orașul Jibou

     – expunerea de  motive  nr 8.808 din 27.07.2017  a domnului Primar

     – avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local

            Potrivit  prevederilor  art 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare,

           Văzând prevederile art.36 alin 2) lit b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

       Art.1  Se aprobă  realizarea  investiției    “Sala de Sport  în  orașul Jibou” cu 180 locuri,  pe terenul aparținând domeniului public de înteres local al orașului  JIBOU înscris în cartea funciară cu numărul  cadastral 51440   Jibou

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de sedinta 

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria