HOTĂRÂREA nr.185 Din 22.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.185

Din  22.12.2020

Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/20.12.2020 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr.14159/14.12.2020 al Biroului Urbanism , Amenajarea teritoriului , Administrarea domeniului public si privat și Serviciul Buget,Finante contabilitate , impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr. 12164/20.12.2010 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit;

            – referatul de aprobare nr.14158/14.12.2020 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

            – cererea nr.13768/07.12.2020 a d-nul Rezmives Vasile, domiciliat în orașul Jibou,str.Ronei nr.23  ;

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.12164/20.12.2020 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit cu inca un an de zile,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

         STANA IOAN ROMULUS                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA