HOTĂRÂREA nr. 103 Din 30.07.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

 CONSILIUL LOCAL

                                            HOTĂRÂREA nr 103           

                                            Din  30.07.2019

Privind insusirea si  aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil  apatinand  domeniului public al oraşului Jibou

      Consiliul Local al oraşului Jibou

 Având în vedere

– Raportul de specialitate nr  9209din 23.07.2019  al Biroului Urbanism şi Amenajarea Teritorilului  din cadrul Primăriei orasului Jibou privind propunea de  Insusire si  aprobare a documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil  teren in suprafata de 3787mp inscris in CF 53825  apartinand  domeniului public al oraşului Jibou situat administrativ in orasul Jibou str.Garoafelor  in vecinatatea Scolii Lucian Blaga in doua loturi  după cum urmează:

  1. Lotul nr 1 cu numar cadastral 54020,teren in suprafata de 3450 mp 

b)   Lotul nr 2 cu nr cadastral 54019,teren in suprafata de 337 mp

– Prevederile art. 879 alin 1 şi 5 şi art. 880 Cod civil,

 – Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară

 –  art 25 (2)din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând Referatul de aprobare  nr 9210/23.07.2019   a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

       Potrivit prevederilor art 286(4) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

       În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit e , art 196 (1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                              HOTĂRĂŞTE:

     Art. 1. (1)Insusirea si  aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil teren in suprafata de 3787 mp inscris in CF 53825 UAT JIBOU  apartinand  domeniului public al oraşului Jibou in doua loturi  după cum urmează:

  • Lotul nr 1 cu numar cadastral 54020, teren in suprafata  de 3.450 mp 
  • Lotul nr 2 cu nr cadastral 54019 ,teren in suprafata de 337 mp

  Art. 2. Se mandatează secretarul  orasului sa semneze documentaţia cadastrala de dezmembrare la Societatea  Profesionala Notariala  Cretoi –David&Koteles

  Art 3 Prezenta se duce la indeplinire de catre secretar oras Jibou .

  Art 4 Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Biroul Urbanism

-publicitate/mass media

PRESEDINTE DEE SEDINTA          Contrasemneaza SECRETAR

Muresan Augustin                                       Opris Maria