HOTĂRÂREA nr. 176 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 176

Din  19. 12 2017

Privind  completarea Hotărârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea  din  domeniului public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe,  puncte de colectare  situate în str. Castanilor și A. Iancu în vederea casării acestora, retragerea  din administrarea  și gestionarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară  Ecodes Sălaj  a celor doua puncte de colectare

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            – expunerea de motive a d-lui Primar;

            – raportul nr.14.358/12. 12. 2017  al compartimentului Disciplina în construcții și Protecția Mediului  privind completarea Hotărârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea  din  domeniului public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe-  puncte de colectare  situate în str. Castanilor și str. A Iancu în vederea casării acestora și retragerea din administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecodes SĂLAJ  a celor doua puncte gospodărești  în valoare totala de 2893,09 lei sens în care se modifică inventarul bunurilor de retur proprietatea orașului Jibou care sunt cuprinse în Anexa nr. 5 la Contractul de  delegare  nr.479 din 07.12.2016 prin concesionare  a gestiunii activităților de salubrizare a județului SĂLAJ –Componența  colectare și transport deșeuri municipale-Lot 1 încheiat între Asociația de dezvoltare Intercomunitară Ecodes  Sălaj  și Asociația SC Brantner Environment SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

Potrivit OG nr 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune și valorificare  a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completarile ulterioare, Ordinul nr.2861/2009 al Ministerului Finanțelor Publice  privind organizarea  și efectuarea inventarierii patrimoniului.

 În baza prevederilor art. 36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

 În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă  completarea art. 1 a Hotărârii nr. 159/24.11.2017 privind trecerea  din  domeniului public  în domeniul privat  a unor mijloace fixe-  puncte de colectare  situate în str. Castanilor și str A. Iancu în vederea casării acestora , care va avea urmatorul cuprins:

    a)   Se aprobă trecerea  din  domeniului public de interes local în domeniul privat  a unor mijloace fixe-  puncte de colectare  situate în str. Castanilor și str A. Iancu în vederea casării acestora  potrivit  anexei parte integrantă din prezenta .

    b)  Se aprobă retragerea din administrarea  și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecodes SĂLAJ  a celor doua puncte gospodărești  în valoare totala de 2893,09 lei, sens în care se modifică inventarul bunurilor  de retur  proprietatea orașului Jibou care sunt cuprinse în Anexa nr. 5 la Contractul de  delegare  nr. 479/07.12.2016 prin concesionare  a gestiunii activităților  de salubrizare a județului SĂLAJ –Componența  colectare și transport deșeuri municipale-Lot 1 încheiat între Asociația de dezvoltare Intercomunitară Ecodes  Sălaj  și Asociația SC Brantner Environment SRL și SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

    Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat și d-ra Paskucza Szarita Disciplina în construcții și Protecția Mediului .

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afisare

          –  Disciplina în construcții și Protecția Mediului

          –  Dosar hotărâri/dosar de ședință

          –  Serviciul Contabilitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA