PH 88 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 88

Din 31.07. 2018

Privind aprobarea Raportului de evaluare privind teren extravilan cu Stația de captare apă industrială  situată pe malul stâng al râului SOMEȘ

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

           – raportul de specialitate nr .9637 din 26.07.2018 al domnului viceprimar prin care se propune aprobarea   „Raportului de evaluare privind teren extravilan cu Stația de captare apă industrială  situată pe malul stâng al râului SOMEȘ în vederea stabilirii  valorii  imobilului;

           – expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local; 

           Văzând prevederile art .36 alin.( 2) lit.b, art.123 din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art 45  alin.(3)  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare privind teren extravilan cu Stația de captare apă industrială  situată pe malul stâng al râului SOMEȘ realizat de către

S.C. Demed EXPERT S.R.L Zalău  conform anexei parte integrantă din prezenta

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și dl viceprimar.

           Art.3 Prezenta  se comunică cu:

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul managementul de proiecte și achiziții publice

          -Publicitate /dosar de ședință

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                  OPRIȘ MARIA