HOTĂRÂREA nr.140

Din 18.10.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.140

Din 18.10.2022

privind “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 11127 mp situat în Orasul Jibou, strada Stejarilor, Nr.173  si declararea acestuia bun de interes public local ”

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

           Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 13213/17.10.2022 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

– Referatul de aprobare nr. 13212 /17. 10.2022 al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– ” Studiul de piață privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară in anul 2022, valabil pentru anul 2022- Județul Salaj – Pentru uzul notarilor publici ” si Conform Hotărârii nr. 32 din 28 mai 2013 a Consiliului Local al Orasului Jibou pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul orasului Jibou si satele apartinatoare Var, Cuceu, Rona si Husia pe zone și categorii de folosință estimam valoarea terenului in suprafata de 11127  mp  la suma de 77889,00 lei. -Art.286,alin.(4) din Ordonanta de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

          -Art. 554 art.858-863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicată;

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

          În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                      

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui teren in suprafata de 11127 mp situat în Orasul Jibou, strada Stejarilor, Nr.173  inscris in Cartea Funciara Nr. 53592 Jibou nr. cad 53592 si declararea acestuia bun de interes public local ”, conform anexei parte integranta din prezenta.

Nr Crt.      Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dob.sau dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică actuală
1teren in suprafata de 11127 mpNORD-Mate Liliana si Orasul Jibou SUD- Horvat Anton si Nagy Antonela Maria EST- Str. Stejarilor VEST- Padure200477889,00 leiHCL nr. 140 din 18.10.2022

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

          Art.3   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    – Comp. Contabilitate

                    – Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

                    -Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat             

         – Domnul Primar

                   – Dosar hotărâri /publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

      PETREAN DORU AURELIAN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA