HOTĂRÂREA NR.152 Din 28.09.2021 Privind punerea în executare a unor sentințe definitive prin achitarea unor sume de bani

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL  

                                                    HOTĂRÂREA NR.152

                                                            Din 28.09.2021

Privind  punerea  în executare a unor sentințe  definitive prin achitarea unor sume de bani

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 10.335 din 22.09. 2021domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 10.336 din 22.09. 2021al privind  punerea  în executare a unor sentințe  definitive prin achitarea unor sume de bani

         -Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

         -Sentinta civila nr 346/15.04. 2021  in dosarul nr 1852/1752/2017 prin care  UAT oras Jibou a fost  obligata la plata sumei de :

-3.495 euro la cursul BNR  leu /euro de la data platii, reprezentand  contravaloarea  despagubirii de 2,5 euro/mp pentru terenul de 1.398 mp aparatinand   numitului Prodan Gelu Iustin.  

-5.277,03 reprezentand contravaloare  expertiza, parte taxa timbru  si parte onorariu avocat  cu titlu de cheltuieli de judecata.

– sentinta civila nr 341/2020  a Tribunalului Salaj pronuntata in dosarul nr 841/1752/2017 prin care Comisia locala de fond funciar a  fost obligata la plata sumei de 3920 lei cheltuieli de judecata  in favoarea numitilor Teglas Viorel si Teglas Radu Cheltuielile de judecata se compun din expertiza judiciara 2520 lei  si onorariu avocat 1400 lei

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  punerea  in executare a unor sentinte  definitive prin achitarea sumelor mai sus prevazute,astfel

1.1 Pentru numitul Prodan Gelu Iustin dom. in orasul Jibou  sat Var, nr. 96,   se vor  achita urmatoarele sume

– contravaloarea in lei la data platii la cursul BNR  a  3.495 euro, la cursul BNR  reprezentand  contravaloarea  despagubirii de 2,5 euro/mp pentru terenul de 1.398 mp aparatinand   numitului Prodan Gelu Iustin.  

-5.277,03 reprezentand contravaloare  expertiza, parte taxa timbru  si parte onorariu avocat  cu titlu de cheltuieli de judecata.

1.2 Pentru numitii Teglas Viorel domiciliat in municipiul Zalau, str. B.P Hasdeu, nr 14A, bl H14, sc.A, et.4, ap.2 si Teglas Radu, domiciliat in municipiul Zalau, str Avram Iancu, nr.6, bl M23, scA, ap.2,  se vor achita cheltuielile de judecata care se compun din expertiza judiciara 2520 lei  si onorariu avocat 1400 lei.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul contabilitate

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul contabilitate

                   -persoanele prevazute la art 1

                   -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

                         BIG VALENTIN                         SECRETAR GENERAL

                                                                                  OPRIȘ   MARIA