Hotararea nr. 2 din 28 ianuarie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 2

                                                Din 28 ianuarie 2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna februarie 2014

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2014,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  dl.consilier Pop Iulius Emmanuel, pentru conducerea şedinţelor din luna februarie 2014.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Avizat legalitatea,

   Dumuta Mihaela                                                        Secretar oras,

                                                                                     Opris Maria