HOTĂRÂREA nr.105

Din  08.08.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.105

Din  08.08.2022

Privind alocare de sume pentru proiectul ”Sportul –terapie sociala”

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9241  din  01.08.2022  Privind alocare de sume pentru proiectul ”Sportul –terapie sociala”-referatul de aprobare  nr. 9235   din  01.08.2022al domnului primar;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

-HCL nr. 56/20.04.2022 privind infiintarea unei structuri sportive  Sport Club Orasenesc Jibou:

          Văzând  prevederile art. 129 (1)(2) lit d ,(7) (14) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a , art. 197 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  alocarea sumei de  15.000 lei in vederea organizarii evenimentului ”Sportul –terapie sociala”, potrivit Anexei parte integranta din prezenta. Pentru desfasurarea evenimentului este necesar achizitionarea unor materiale respectiv tricouri , baloane, vopsele pe fata, tobogan gonflabil, sonorizare, etc.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Contabilitate.

          Art.3 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

          -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

          -dosar hotarari/dosar de sedinta

          -Compartimentul contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

 PACALAU VLAD ANDREI                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA