HOTĂRÂREA NR.170 Din 15.12. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.170

Din   15.12. 2020

Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,          

            Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr. 13.868/09.12 2020 a domnului Primar ;

            -raportul nr. 13.869/09.12.2020 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

            -referatul nr. 13722/04.12.2020 al Compartimentului organizare, salarizare, resurse umane prin care se solicită  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă incadrat în gradul I grav de handicap;

 – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 4.800 lei în vederea  achiziționării a 40 de pachete cu alimente  și dulciuri  în valoare de 120 lei/pachet- tichete sociale pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, conform anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            – Compartimentul organizare, salarizare, resurse umane

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA