PH 44 din 15.05.2018

nr. 44 din 15.05.2018
HOTĂRÂREA nr. 44 Din 15.05.2018 privind alocarea sumei 700 lei activitatii culturale cu specific rromani
ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 44

Din 15.05.2018

privind   alocarea sumei 700 lei activitatii culturale cu specific rromani

    Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de  specialitate nr.5813 din 02.05 2018 al compartimentului contabilitate prin care se propune sustinerea  activităților culturale cu specific rromani, in vederea marcării zilei internaționale a rromilor cu suma de 700 lei;

– cererea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga;

– Expunerea de motive nr.5814/02.05.2018 a domnului Primar și  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local

– art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

În temeiul art. 39(1 ) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 700 lei  pentru sustinerea  activităților culturale cu specific rromani, in vederea marcării zilei internaționale a rromilor.            Art.2  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, șef serviciu contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului -Județul Sălaj

-Compartiment Contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Școala Gimnazială Lucian Blaga

-Publicitate , mass-media

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Rus Dan                                                                    Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria