Hotararea nr. 26 din 25 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                            

                                                                                                                                                                                                                                    HOTARÂREA NR. 26

                                                            Din 25 martie 2014

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară, în data de 25 martie 2014,

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.29 din 7 ian.2014 privind rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi propunerile de casare a unor bunuri cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral, expunerea  de motive a d-lui primar şi avizele  comisiilor de specialitate;

            In baza prevederilor art.7 şi 8 din  Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.F.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

            In baza  prevederilor art. 36(2) lit.c  art. 45(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

Art. 1 – Aprobă rezultatul  inventarierii pentru anul 2013 a elementelor de activ şi de pasiv  din patrimoniul oraşului Jibou, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Aprobă  scoaterea din evidenţă prin casare a bunurilor cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 –Comisiile pentru evaluarea şi valorificarea mijloacelor fixe casate  numită prin Dispoziţia primarului va proceda la  valorificarea eficientă a acestora cu respectarea prevederilor HG 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art.4 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         

    Contrasemnează:

 Farcas Sorin                                                                                        Secretar oras,

                                                                                                                 Opris Maria