HOTĂRÂREA nr.7

Din 25.01 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.7

Din 25.01 2022

privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr.697/19.01. 2022 al primarului orasului Jibou

-raportul de specialitate nr.698/19.01.2022 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou;

          -Prin H.C.L. nr. 121 din data de  27.07.2021 au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou, respectiv Poliția locală a orașului Jibou, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodarie Comunala, Serviciul Salubrizare Jibou,

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Art. 409 (1) și (3) lit. b) coroborat cu Art. 468 (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

          Potrivit prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

          Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

          În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

                                           HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă transformarea funcției publice vacante din carul Compartimentului management de proiecte si achizitii publice, potrivit Statului de funcții anexat  prezentei, astfel:

Nr. crt.Poziţia din statul de funcţii aprobat conform H.C.L. nr.114 /27.07.2021Funcţia publică vacantă de execuţie existentăFuncţia publică vacantă de execuţie transformată
1Nr. crt. 24Inspector, clasa I, gradul profesional asistent (vechime în specialitate  1 an)Inspector, clasa I, gradul profesional principal (vechime în specialitate 5 ani)

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA