HOTĂRÂREA nr.178

Din 24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

HOTĂRÂREA nr.178

Din 24.10.2023

privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zonă comercială/de servicii și construcții anexe, adăpost cărucioare, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, post trafo, elemente publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente /devieri utilități, operațiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/ alipiri” pe teren – proprietate privată, în suprafaţă de 8960 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, Strada Tudor Vladimirescu

Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11853 din 20.09.2023 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare nr. 11852 din 20.09.2023 al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-Certificatul de urbanism nr.19 din 06.03.2023, precum și avizele de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism ce au fost emise de instituțiile/organismele avizatoare;

-Raportul informării și consultării publicului nr.7459 din 08.06.2023 precum și Avizul Arhitectului Sef nr. 8 din 23.08.2023;

-Procesul verbal de afișare al proiectului de hotărâre nr.11333/20.09.2023;

 În conformitate cu:

-Prevederile art.32 alin 1 lit.c) art 47, art.50, art.56 și Anexa 1 din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare;

-Ordinul nr.176/N/2000 al MLPTL;

-Ordinul nr.233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

-HCL nr. 68/26.05.2020 privind  Actualizarea Planului Urbanistic General ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism;

-Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                             

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zonă comercială/de servicii și construcții anexe, adăpost cărucioare, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, post trafo, elemente publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente/devieri utilități, operațiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/ alipiri” pe teren- proprietate privată, în suprafaţă de 8960 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, Strada Tudor Vladimirescu, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Perioada devalabilitate a documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zonă comercială/de servicii și construcții anexe, adăpost cărucioare, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, post trafo, elemente publicitare, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente/devieri utilități, operațiuni cadastrale/notariale, dezmembrări/ alipiri” pe teren – proprietate privată, în suprafaţă de 8960 mp, situat în intravilanul orașului Jibou, Strada Tudor Vladimirescu, va fi până la aprobarea noului PUG.

Art.3 Investițiile din zona reglementată se vor autoriza și realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin hotărârea consiliului local și în conformitate cu condițiile/restricțiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

Art.5 Prezenta se comunică  cu:

            -Instituția Prefectului  Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Comp. Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

            -Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

            -SC Marinvest Real Estate SRL

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                     TEGLAȘ RODICA