HOTARAREA nr 149 Din 29. 11. 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTARAREA  nr 149

                                                 Din 29. 11. 2016

privind   valorificarea  unei cantităţi de masă lemnoasă din padurea proprietatea  UAT

JIBOU

           Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinara în data de

29. 11. 2016  la sediul sau .

        Având în vedere:

-raportul de specialitate al  domnului viceprimar ing. Sarkozi Paul prin care se propune  valorificarea   masei lemnase din pădurea proprietatea UAT oraş Jibou în sensul de a se utiliza pentru necesitaţi propii 27 mc  şi o cantitate de 122 mc  să fie  vândută în mod direct cetăţenilor  pentru încălzirea locuinţei , avizul favorabil al comisiei economice .

-expunerea de motive nr 14829 din 22. 11. 2016 a domnului primar

– Titlu de proprietate nr.27/2002 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate

-Actul de punere in valoare a masei lemnoase  emisa  de catre Ocolul Silvic Jibou

             In conformitate  cu prevederile Legea nr .46/2008 Codul Silvic, a  art 45 din HG nr. 617 /2016 privind aprobarea Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase  din fondul  forestier proprietate publică

            In temeiul prevederilor art 36 alin 2 lit   c ,d   si art 45 ,47    din legea nr 215/2001 legeaadministratiei publice locale ,republicata

HOTARASTE

     Art 1    Se aproba  utilizarea cantităţii de 27 mc pentru necesităţile Primariei : confecţionat  ghivece de flori pentru montat în parcuri, reparaţii bănci, etc.

     Art  2 . Se aproba  vânzarea către populaţie a  cantităţii de 122 mc lemn de foc .

     Art  3.  Se aproba preţul de vânzare de 150.00 lei/mc

     Art  4   Se  desemneaza  dl consilier Foltis Radu   membru  în comisia de  selecţie a  solicitărilor, comisia completându-se  cu funcţionari publici  stabiliţi prin dispoziţie.

      Art 5    Se aproba  criteriile care trebuie să le îndeplinească cumpărătorul

şi actele doveditoare conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

      Art 6    Prezenta se duce la îndeplinire de către dl. primar şi comisia special constituită  pentru  vânzarea lemnului de foc. Comisia  astfel consitituită  va îndeplini şi procedurile de publicitate prevazute de lege.

       Art 7    Prezenta se comunica cu

  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • Dl. Primar
  • Biroul  buget finante contabilitate
  • Dosar  hotarari/dosar de sedinta
  • Mass-media

Presedinte de sedinta                                         CONTRASEMNEAZA      SECRETAR

Ing. Stana Ioan  plecat din localitate                                                             Opris Maria

Semneaza  3 consilieri in conditiile art 47 din legea  nr 215/2001

   Micle Corina

   Bujor Ioan

   Muresan Augustin

                                                                                                                           ANEXA 1

Criteriile care trebuie să le îndeplinească compărătorul:

        1 . Cumparatorul să aiba domiciliul   în   UAT  oras  Jibou

        2.  Cumpărătorul  să declare că el sau un alt membru  al familiei  nu   deţin în proprietate  padure .

        3 . Cumpărătorul  să declare ca   familia utilizează lemn pentru încalzirea locuintei.

        4. Familia sau persoana singură nu a beneficiat de subvenţii la încălzirea locuinţei  şi venitul pe membru de familie să nu depăşească 615 lei.

       5.  Cumpărătorul să nu aiba restanţe la bugetul local şi de stat

Acte doveditoare:     

– cerere tip însoţită de -copie act de identitate,declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că familia /persoana singură nu   deţine în proprietate  pădure ,utilizează lemn pentru încălzire şi nu a beneficiat de subvenţii la încălzirea locuinţei.

– acte doveditoare privind componenţa familiei veniturile -acte de stare civilă

-acte doveditoare privind  veniturile familiei -adeverinta salarizare sau cupon pensie

-cumparatorul sa faca dovada că nu are restanţe la bugetul de stat si bugetul local- certificate fiscale

Presedinte de sedinta                                                 CONTRASEMNEAZA  SECRETAR

Ing. Stana Ioan  plecat din localitate                                                             Opris Maria

Semneaza  3 consilieri in conditiile art 47 din legea  nr 215/2001

   Micle Corina

   Bujor Ioan

   Muresan Augustin