HOTĂRÂREA NR. 71 din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 71

Din 24 septembrie 2013

Privind completarea art.1 alin.2 din HCL nr. 148 din 4 decembrie 2006 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în ordinară in data de 24.09.2013,

            Având în vedere referatul nr.  4394/09.09.2913 al compartimentului protectia mediului, expunerea de motive a d.lui primar si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Potrivit prevederilor  art.36 lit. b şi d din Legea nr. 215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se completeaza art. 1, alin.2 din Hotărârea Consiliului Local Jibou cu nr.148/2006 privind aprobarea taxei de salubrizare, in sensul completarii institutiilor exceptate de la plata taxei cu Cabinetului medical scolar, urmand sa aiba urmatorul continut:

Se exclud de la plata taxei persoanele cu handicap gr.I si institutiile scolare: Grupul Şcolar Octavian Goga, Scoala Lucian Blaga, Liceul teoretic Ion Agârbiceanu, Grădiniţele nr.1,2 si 3, Cabinetul medical scolar.

Art. 2  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar şi

compartimentul protectia mediului.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

 Neagota Victoria                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                            Opriş Maria