HOTĂRÂREA nr.159 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.159

Din  24.11.2020

privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, prevazute de  OUG nr.181/2020, art.15, privind unele masuri fiscal bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Raportul nr. 13140/20.11.2020 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, prevazute de  OUG nr.181/2020, art.15, privind unele masuri fiscal bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;

            Referatul de aprobare nr.13139/20.11.2020 a domnului primar ;

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

-Art. 15 din OUG nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene,

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ultterioare;

-Art. 7, al. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica potrivit caruia;

            Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRAȘTE:

      Art.1 (1) Acordarea, pentru durata stării de urgenţă si/sau aleta decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a facilitatii la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, constand in :

  1. reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  2. reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 10% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care au fost date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii sa-si intrerupa total activitatea economica sau detin certifiatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice ;
  3. scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă si/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art.2 Acordarea facilitatii fiscale prevazuta la art.1, se va face atat pentru proprietarii, care detin cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, cat si pentru proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice, catre alte persoane fizice sau juridice.

Art.3 Pentru a beneficia de facilitatea fiscala prevazuta la art.1 litera a) proprietarii cladirilor au obligatia ca, pana la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere in care vor mentiona fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea partiala a activitatii economice. In acest caz, la cerere vor anexa o copie a certificatului pentru situatii de urgenta (Certificat Tip 1) emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Art. 4 (1) Pentru a beneficia de facilitatea fiscala prevazuta la art.1 litera b), proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice au obligatia ca, pana la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca acestia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:

  1. au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta;
  2. cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica.

Pentru incadrarea in situatia prevazuta la alin.(5) lit. b proprietarii care detin cladiri nerezidentiale verifica daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice este afectata de intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora

(2) La cererea de la alin.(1) se vor anexa  declaratiile pe propria raspundere a proprietarului cladirii, din care rezulta incadrarea cumulativa in situatiile de la art. 4, alin (1) litera a) si b), insotita de declaratia pe propria raspundere a utilizatorilor cu privire la intreruperea totala a activitatii economice a acestora si/sau de certificatele pentru situatii de urgenta ( Certificat 1 Tip) emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care si-au intrerupt partial activitatea economica, dupa caz.

Art.5 In cazul in care persoanele prevazute la art.1, alin.(1) litera a) si litera b) au platit impozitul anual pe cladiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la 30 09.2020, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor achitate in plus.

Art.6 In cazul contribuabililor care beneficiaza de prevederile art.1, alin.(1), litera a) si litera b), impozitul anual pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de reducere a bonificatiei de pana la 10% prevazuta la art. 462 alin (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile  ulterioare, stabilita pentru anul 2020 prin hotarare a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

Art.7 (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, alin.(1) lit. c), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligatia ca pana la data de 21decembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea, o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.

(2) In declareatia pe proprie raspundere contribuabilii vor mentiona prevederile legale potrivit carora au avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii, pe perioada instituirii starii de urgenta si/sau alerta.

Art.8 In cazul in care persoanele prevazute la art.1, alin.(1) litera c) au platit taxa lunara pe cladiri datorata pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

            Art.10 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar de sedinta

            -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA