HOTĂRÂREA NR 106 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  106

Din 29.08.2017

privind   stabilirea și achitarea cotizației  anuale  a UAT oraș  Jibou către

Asociația Samus Porolissum

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

     – adresa  cu nr.9538 din 18.08. 2017 Asociația Samus Porolissum   ne comunică Hotararea nr.3 din 01.08. 2017 a  adunării generale a  asociației. Prin Hotărârea mai sus precizata s-a  aprobat  o cotizatie de 5.000 lei/an pentru UAT –urile membrilor asociați în Adunarea Generală ;

     – raport de specialitate  nr.9538 din 18.08. 2017 a secretarului orașului Jibou;

     – HCL  nr.56 din 03.06.2015 privind aderarea  orașului  Jibou  la Parteneriatul  Samus Porolissum  în  vederea  elaborării și implementării unei Strategii de Dezvoltare  Locală (SDL)  cu finanțare  prin PNDR 2014-2020;

            Potrivit prevederilor art.35 (3) (6) din Legea nr.273/2006 legea finanțelor publice locale , cu modificările și completările;   

            În baza prevederilor art.36 alin (2) lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45( 1,2, ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

       Art.1  Se aprobă  achitarea  cotizației  anuale  a UAT oraș  Jibou că tre Asociația Samus Porolissum în cuantum de 5.000 lei pe an .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințeaza domnul primar și doamna Opriș Dorina șef serviciu  contabilitate impozite și taxe .

     Art.3  Prezenta se comunică cu:

       –  Dl. Primar

       –  Instituția Prefectului Județului Sălaj

       –  Serviciul contabilitate,impozite și taxe.

      –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

      –   Asociația Samus Porolissum

Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria