HOTĂRÂREA nr. 71 din 22 iunie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA nr. 71 din 22 iunie 2016

privind constituirea Consiliului local al Orasului JIBOU

          Având în vedere prevederile art. 30-34 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Văzând prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

          În temeiul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIBOU, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se declară ca legal constituit Consiliul local al orauslui JIBOU,  în următoarea componenţă:

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                       ASISTENŢI

BUJOR IOAN                                                 PETREAN DORU AURELIAN

                                                                        TARAN DANIEL VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

                                                                        Opris Maria