HOTĂRÂREA NR. 25 Din 23.02. 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 25

Din 23.02. 2021

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2021

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  martie 2021  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier  Petrean Doru Aurelian  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                     –  Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     – Persoana mentionata la articolul 1

                     – Domnul Primar

                     – Dosar hotărâri /publicitate

                     – Publicitate/mass media

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA