HOTĂRÂREA nr. 38 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 38

Din  30.03.2021

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2140/2014 pentru spatiul comercial din satul Rona

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr.4449/26.03.2021 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.2140/2014 modificat succesiv prin acte adiționale, pentru spatiul comercial din satul Rona ;

         -referatul de aprobare nr.4448/26.03.2021 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

         -cererea nr.4392/25.03.2021 a doamnei Butaș Raluca in calitate de chirias ;

              În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.2140/2014 modificat succesiv prin acte adiționale, pentru spatiul comercial din satul Rona cu incă un an de zile.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– Doamna Butaș Raluca

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA