HOTĂRÂREA nr. 63 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 63 

Din  20.04.2021

privind  propunerea de atribuire teren in proprietate numitei Opris Aurelia Rodica dom. In orasul Jibou str.22 Decembrie 1989 nr 4 ,prin Ordinul domnului Prefect

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.5645 /19.04. 2021 a domnului primar  privind  .propunerea de atribuire teren in proprietate  numitei Opris Aurelia Rodica ,prin Ordinul domnului Prefect

– Raportul de specialitate   nr.5646 /19.04. 2021   privind  .propunerea de atribuire teren in proprietate  numitei Opris Aurelia Rodica ,prin Ordinul domnului Prefectdocumentatia de specialitate intocmita de catre expert tehnic topograf

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Jibou  .

Potrivit prevederilor art 23  si 36 din legea 18/1991  legea fondului funciar  ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

      In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139(3) lit g , art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTARASTE

    Art 1 Se aproba  propunerea de atribuire  teren  in proprietate in suprafata de 586 mp inscris in CF 1710 Jibou  situat in orasul Jibou str.22Decembrie 1989  nr 4   aferent casei de locuit numitei Opris Aurelia Rodica cu acelasi domiciliu , prin Ordinul domnului Prefect

    Art 2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar.

    Art 3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Persoana precizata la art 1
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA