HOTĂRÂREA NR.22

Din 22.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL       

                 HOTĂRÂREA NR.22

Din 22.02.2022

privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.2178/17.02.2022  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului public si privat;

– Referatul de aprobare nr. 2177/17.02.2022    a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-HG 966 / 05.09.2002 pozitia 23 / 2.9.2.2 prin care terenul aferent pietei agroalimentare a fost inregistrat in domeniul public al Orasului Jibou avand o suprafata de 1529 mp .

          -HCL nr.26 / 23.02.2021prin care s-a aprobat atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Jibou a suprafetei de 1803.5 mp , teren situat in incinta Pietei Agroalimentare , in prelungirea parcelei atestate prin HG 966 / 05.09.2002 pozitia 23 / 2.9.2.2, pana in strada Horea .

-Art. 25 alin(2) din  Legea nr. 7/1996,republicata, cu modificarile și completarile ulterioare privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Prevederile art.879 alin,1 şi 5 şi art.880  din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

           – Art.132 alin (1)din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară

          – Art.286 al (4) din Ordonanta de urgentanr.57/2019 privind Codul administrative;

În temeiul prevederilor art.129, lit. b), art. 139 (1,3), art. 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aproba și se însușește documentația cadastrală de alipire a celor două imobile (terenuri) aparținând domeniului public  al orașului  Jibou intocmită de expert autorizat Pusok Ferenc  și  admisă de OCPI Sălaj prin referatul nr.5899 din 08.02.2022  conform anexei nr.1   conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta.

 Art.2 Se aprobă alipirea imobilelor- terenuri ,aflate în proprietatea orașului Jibou identificate după cum urmează:

Imobile

  1. 53324 situat în loc.Jibou,str.1 Mai ,nr.22,jud.Sălaj,UAT Jibou având suprafața măsurată de 1529 mp
  2. 54723 situat în loc.Jibou,str.1 Mai ,nr.22,jud.Sălaj,UAT Jibou având suprafața măsurată de  1804 mp

Art.3 Prin alipirea terenurilor identificate  la pct.2  va rezulta imobilul cu numărul cadastral 54932 ,situate în loc.Jibou,str.1 Mai, nr. 22 ,jud.Sălaj având suprafața măsurată de 3333 mp.

Art.4 Se împuternicește Primarul orașului Jibou și Secretarul general al orasului Jibou să semneze actul autentic de alipire la un birou notarial..

          Art.5 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și compartimentul Urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat.

          Art.6 Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                            OPRIȘ MARIA