HOTĂRÂREA nr 11 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 11

Din  28.02.2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu elemente de infrastructura

– extindere retea canalizare  si extindere retea apa strada  Albinelor

                              -retea canalizare –deversor  strada Stadionului

                              – extindere  conducta apa si bransamente  strada Trandafirilor  .

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 28.02.2017

            Având în vedere

             Expunerea de motive a domnului Primar

             Raportul nr.1862 din 20.02.2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art.36  lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare republicată,

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou, Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea unor elemente de infrastructură  conform anexei parte integrantă din prezenta, acestea fiind urmatoarele:

             -extindere rețea canalizare  și extindere retea apa strada Albinelor

             -retea canalizare –deversor  strada Stadionului

             -extindere conductă apă și branșamente strada Trandafirilor  .     

             Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

              Art.3 – Prezenta se comunică la:

                         -Domnul Primar

                        -Biroul administrarea domeniului public şi privat

                        -Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

                        -Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

                        -Populația orașului, prin afisare

                         -Dosar hotărâri/dosar de ședință

                       Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria