HOTĂRÂREA NR 103 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  103

Din 29.08.2017

privind  inființarea serviciului  de salubrizare  cu personalitate juridică  în subordinea Consiliului Local

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

 Având în vedere:

  – raportul  de specialitate  nr.9443 din 16.08.2017 al Gospodariei comunale;

  – expunerea de motive  a primarului orașului Jibou; 

  – avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publice ,

HCL nr.38/27.04.2010 privind atribuirea  prin gestiune directă a serviciului de salubrizare,Serviciului public de gospodărie comunală .

            În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a, pct.14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

        Art.1 Se aprobă  inființarea serviciului  de salubrizare  cu personalitate juridică cu denumirea  „SALUBRIZARE JIBOU „ în subordinea Consiliului local.

         Art.2  Stabilirea sediului serviciului  de salubrizare  cu personalitate juridică în orașul Jibou în  str. 22 Decembrie 1989 nr. 79.

         Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințeaza dl.primar ,serviciul contabilitate și gospodărie comunală.

        Art.4– Prezenta se comunică cu:        

            -serviciul contabilitate

            -serviciul gospodărie comunală

            -dl.Primar

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria