HOTARAREA NR. 11 Din 26.01.2021

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr.11

Din 26.01.2021

Privind  modificarea statului de functii al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere:

            – raportul de specialitate  al Spitalului orasenesc Jibou 112/13.01. 2021 inregistrat la noi sub nr 458/13.01.2021;

            – referatul  de aprobare a domnului Primar ;

            – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1,2 a Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 31 (2-5)Anexa  nr.II CAP. I A, 4-2din legea nr. 157/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , art 1, 3,4 din Ordinul nr. 1470/2011 privind aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii,grade si trepte profesionale a personalului contractualdin unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

            Vazand prevederile art 129 (2) lit c  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            In temeiul   art.196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTARASTE:

            Art.1  Se aproba  modificarea statului de functii al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta prin transformarea postului de medic specialist in medic primar la laboratorul de analize  medicale al Spitalului orasenesc Jibou

            Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza   Spitalul orasenesc Jibou

            Art.3  Prezenta se comunica  cu :

Institutia Prefectului judetului Salaj

             – Dl. Primar

             – Spitalului orasenesc Jibou

             – Publicitate /dosar de sedinta  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA