HOTĂRÂREA nr. 88 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 88

Din 29.06.2021

           privind alocarea unui sprijin financiar pentru derularea proiectului

          Simfonia Culorilor și a Formelor din cadrul Clubului Copiilor Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            -adresa nr.5/19.01.2021 de la Clubul Copiilor Jibou  privind solicitarea de susținere financiară a cercului de pictură și metaloplastie pentru participare în vederea participării la concursurile și festivalurile de profil, județene, zonale, naționale sau internaționale a copiilor, pentru derularea  proiectului „SIMFONIA CULORILOR ȘI A FORMELOR„

            -raportul nr. 8374 din 24.06.2021 prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei pentru susținerea financiară a proiectului „SIMFONIA CULORILOR ȘI A FORMELOR„

            – Referatul de aprobare a domnului primar nr.8373/24.06.2021;   

            Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 10.000 lei pentru derularea proiectului „SIMFONIA CULORILOR ȘI A FORMELOR„  din cadrul Clubului Copiilor Jibou.       

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.4  Prezenta se comunică cu:

     -Dl. Primar

     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            – Compartimentul Contabilitate

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Clubul Copiilor Jibou

            -Trezoreria Jibou

   PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

          ȘIGOVAN FLAVIU                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA