HOTĂRÂREA  nr.23

Din  22.02.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

          HOTĂRÂREA  nr.23

Din  22.02.2022

privind aprobarea  programului anual și al  Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru           anul 2022

Consiliul local al oraşului Jibou ,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr.2167/17.02.2022 al compartimentului investiții, management de proiecte și compartimentul buget,finanțe,contabilitate;

        – referatul de aprobare nr. 2166/17.02.2022 a domnului primar  , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

          Potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantărilor nerambrursabile  din fonduri publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Legii nr 98/2016 privind achizițiile publice;

        Vazand prevederilor art 129 (14) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

         În temeiul prevederilor 139 (1,3) art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Adminbistrativ

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă Programul Anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local aferente anului 2022 pentru domeniile cultură,educație, social  potrivit anexei 1 parte integrantă din prezenta.

     Art.2  Se aprobă Ghidul Solicitantului, privind  regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate  în baza  Legii nr.350/2005  potrivit anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Se numesc domnii consilieri Tămăsan Ovidiu si Petrean Doru membri titulari în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare iar Pop Emmanuel si Sigovan Flaviu membri supleanți. Comisia se completează cu funcționari publici cu atribuții în domeniu .

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul Primar

     Art.5 Prezenta se comunică cu:

              -Instituția Prefectului județul Sălaj

              -Domnul Primar

              -Compartimentul Contabilitate

              -Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

              -Dosar hotărâri/dosar de ședință

              -Publicitate/Mass-media

              -Persoanele prevazute la art. 3

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA